Wednesday, July 21, 2010

Reactie over de berichtgeving over ons nieuwe pand

Zoals de meeste wel hebben gelezen en gezien in de media, is er veel aandacht voor de nieuwe panden van de waterschappen en in het bijzonder die van ons nieuwe pand.

Afgelopen week was er een reportage over het pand bij RTL en ook het Noord Hollands dagblad besteedde er aandacht aan. Helaas hebben de media niet het hele verhaal verteld.

Onderstaand stuk is een reactie op de berichtgeving en aangezien ik een waterschapper ben, vond ik het een goed idee om dit o onzeblog te plaatsen.

Groet,

Sabina

Hele reactie waterschap Hollands Noorderkwartier

Volgens vastgoeddeskundigen is het Hollands Noorderkwartier van alle waterschappen (onderzochte periode: 2005-2010) veruit het duurst uit met dit nieuwbouwproject. Ook gerelateerd aan het aantal werkplekken, vierkante meters etc. Dat zou volgens het EIB met een aantal zaken te maken hebben: 1. forse investeringen in de uitstraling van het kantoor (het ontwerp, veel glas, details zoals een logo in de muur gebeiteld in plaats van een naamplaat) 2. forse investeringen in duurzaamheid, o.a. energiebesparende installaties en 3. een flinke investering in de buitenruimte/watertuin.

Hoe kijkt het waterschap hier zelf tegenaan? Vindt u de kosten verantwoord voor de (decentrale)overheidsorganisatie?

Wat niet verantwoord is, is een investering uitstellen die ons €3 mln per jaar oplevert! Wij nemen onze verantwoordelijkheid door een gebouw neer te zetten met duurzaamheids-eigenschappen die tot het beste horen wat Nederland met al haar kennis en kunde heeft te bieden. Dit gebouw heeft duurzame en energiebesparende materialen en installaties waarmee het een voorbeeld is voor duurzaam bouwen. Daarom investeren we ook in helofytenfilter (water reinigen door riet), waterberging onder het parkeerterrein, koeling middels waterdaken, betonkernactivering met WKO, daglichtregeling, aanwezigheidslichtregeling, hergebruik bestaande materialen b.v. basalt. Het gebouw is een puur Nederlands product, een Nederlandse architect en uitsluitend Nederlandse bouwbedrijven. Daarnaast is het een efficiënte werkomgeving met flexplekken, een kantoor van goede kwaliteit en een goede werkomgeving voor onze medewerkers.

Investeren in duurzaamheid heeft een prijs. Volgens het EIB wagen commerciële partijen zich niet aan deze investeringen, omdat er twijfels bestaan over het terugverdieneffect. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Wij weten zeker dat het een zinvolle en weloverwogen investering is. Delen van onze huisvesting nu zijn een paar eeuwen oud. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid door duurzaam en kostenefficiënt te bouwen voor de toekomst. Daarbij kiezen we iedere keer en uitsluitend voor bewezen technieken. Geen dure airco’s, maar warmte-koudekoppeling en waterdaken voor de koeling. Geen regenwoudhout maar duurzaam geteeld bamboe. Hergebruik van ons basalt dat we anders niet meer mogen toepassen. Met dit gebouw zijn de baten groter dan de lasten.

Genoemde deskundigen achten de noodzaak van een nieuw aangelegde buitenruimte/watertuin niet groot. Het zorgt voor uitstraling van het kantoor, maar zij vragen zich af wat een waterschap hiervoor terugkrijgt. Het waterschap heeft nauwelijks bezoekers en bovendien is dit ook niet een taak van een waterschap. Wat is de reactie van het waterschap hierop?

Net als bij het gebouw investeren we bij de aanleg van het terrein in duurzame materialen en methoden. Vanuit onze kerntaak hechten wij groot belang aan compensatie voor verharding, in de vorm van waterberging. Ook hier nemen we onze verantwoordelijkheid. De parkeerplaats heeft waterbergend vermogen waardoor regenwater bij zware regenbuien geleidelijk weg kan stromen waardoor het riool niet overbelast raakt en wij de omgeving niet belasten. Het regenwater van de parkeerplaats wordt gezuiverd in een helofytenfilter en kan zonder langs de rioolwaterzuivering te gaan weer in het oppervlaktewater.

Net als bij een aantal andere waterschappen zijn de kosten voor het kantoor bij Hollands Noorderkwartier in de orde van grootte van een nieuw kantoor aan de Amsterdamse Zuidas, wat een van de duurste kantorenlocaties van Nederland is, zeggen vastgoeddeskundigen. Zij gaan daarbij uit van een (kale) prijs van rond de € 1500 m2 (op basis van bouwkosten, exclusief parkeervoorzieningen) voor een toplocatie. Een eenvoudige locatie ligt rond de € 1000 per m2. Hoe kan het volgens u dat het waterschap qua kosten zo hoog zit, op een goedkopere locatie?

Het is altijd verleidelijk om te vergelijken. Dat lijkt een beter idee te geven. Maar vergelijken in dit geval levert een vertekend beeld op. Wij zetten een volledig ingericht gebouw neer, dat beschikt over belangrijke duurzaamheidskwaliteiten, een gebouw dat kan blijven functioneren ook als er ernstige wateroverlast is (calamiteitbestendig). Een gebouw waar we met al onze mensen efficiënt ons werk kunnen doen. In onze prijs zitten alle kosten, ook onze eigen uren, de bouwrente, inrichting, ict, verhuizing, alles. En die prijs wordt naar alle waarschijnlijkheid nog een behoorlijk stuk lager dan het budget dat wij gepland hebben. Ook daarom is het lastig om op basis van ons budget een vergelijk te trekken met de prijzen van andere gebouwen.

Is er volgens u voldoende gekeken naar goedkopere alternatieven? Eenvoudigere nieuwbouw? Leegstaande kantoren? Zo ja, naar welke dan? En waarom is in deze afweging uiteindelijk gekozen voor dit project?

Wij zien ook dat er in de provincie gebouwen leegstaan. Wij hebben de beste adviseurs laten zoeken naar passende gebouwen. En daaruit bleek dat die gebouwen niet alle medewerkers kunnen huisvesten (we passen er niet in) èn niet de goedkoopste zijn wat betreft duurzaamheid en energie en dat geen gebouw voldeed aan de capaciteit en mogelijkheden voor flexwerken. Daarom hebben we – het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap - besloten nieuw te bouwen.

Hoe verantwoordt u de kosten in het licht van de al langer lopende discussie over het mogelijk veranderen van de organisatiestructuur/het opheffen van waterschappen (bijvoorbeeld door ze op te laten gaan in provincies)? Was het niet verstandiger geweest om de nieuwbouw uit te stellen totdat duidelijk was wat de rol van de waterschappen in de toekomst zal worden?

Het besluit voor een nieuw gebouw dateert uit 2007. De recente discussie over de waterschappen is gestart in sommige verkiezingsprogramma’s voor de tweede kamerverkiezingen 2010. Het is goed dat er een discussie wordt gevoerd over die bestuurlijke organisatie en of dat eventueel anders kan. Die discussie hoort thuis in de Tweede Kamer. Wat niet ter discussie staat is al dat werk dat wij hier in Noord-Holland verrichten om Noord-Holland veilig te houden. Dat takenpakket blijft hoe dan ook bestaan en de organisatie die daarvoor nodig is moet ook altijd ergens worden ondergebracht. Dus de nieuwbouw en de bestuurlijke discussie staan los van elkaar.